Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Jacek Skrzypczyński (Adventure for Thought) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AfT Poland Jacek Skrzypczyński” z siedzibą we Wrocławiu (54-514) przy ul. Zagłoby 10A, NIP: 894212400, zwana dalej AfT.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Napisz do nas pod adres lub zadzwoń office: +48 71 351 83 61, mobile: + 48 607 649 129, 609 495 734
adres pocztowy: AfT Poland Jacek Skrzypczyński, ul. Zagłoby 10A, 54-514 Wrocław.

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je w procesie komunikacji związanym z organizacją prowadzonych przez AfT szkoleń/ coachingów, lub pozyskaliśmy je od osób rekomendujących lub ze źródeł powszechnie dostępnych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez AfT?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu umożliwienia

 • udokumentowania przejścia przez proces edukacyjny;
 • świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • przekazywania wiedzy edukacyjnej i najnowszych informacji o trendach w zakresie zarządzania ludźmi i organizacjami;
 • bezpośredniego kontaktu w celu dopasowania naszej usługi do Państwa potrzeb i preferencji;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożycie państwo taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie (np. przez formularze kontaktowe);
 • kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych (informowanie tylko i wyłącznie o elementach oferty AfT);
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon;
 • obsługi Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularze kontaktowe w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie pisząc na adresy lub pocztą pod adres:
AfT Poland Jacek Skrzypczyński, ul. Zagłoby 10A, 54-514 Wrocław, lub w ten sam sposób jak ją Państwo wyraziliście.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec AfT w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pństwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać m.in., gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez AfT; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu, np. do udokumentowania przejścia przez proces edukacyjny;

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jakich sytuacjach możecie Państwo się sprzeciwić wobec przetwarzania swoich danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Nikomu. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę, możemy udostępnić Państwa dane organizacji zwracającej się do AfT o referencje.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy (zgłoszenie na każde z eventów/szkoleń/coachingów organizowanych przez AfT ), a także po jej zakończeniu w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym AfTl zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do programu obsługującego wysyłkę newsletter, czyli: MailChimp (USA, Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z Polityką Prywatności i Plików Cookies https://www.adventureforthought.com/pl/polityka-prywatnosci/